Thống kê đầu đuôi lô tô MB - Thống kê đầu đít xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Chọn số ngày

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
5 lần
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
6 lần
3 lần
7 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
6 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
5 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
7 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
Tổng57
57
57
49
48
51
59
49
49
64
 • Đầu 0: 57 lần về
 • Đầu 1: 57 lần về
 • Đầu 2: 57 lần về
 • Đầu 3: 49 lần về
 • Đầu 4: 48 lần về
 • Đầu 5: 51 lần về
 • Đầu 6: 59 lần về
 • Đầu 7: 49 lần về
 • Đầu 8: 49 lần về
 • Đầu 9: 64 lần về

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Đít 0
Đít 1
Đít 2
Đít 3
Đít 4
Đít 5
Đít 6
Đít 7
Đít 8
Đít 9
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
7 lần
0 lần
1 lần
6 lần
2 lần
0 lần
5 lần
0 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
4 lần
0 lần
4 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
3 lần
7 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
3 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
0 lần
4 lần
7 lần
3 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
3 lần
5 lần
7 lần
1 lần
3 lần
1 lần
1 lần
6 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
Tổng58
54
59
58
60
49
49
50
47
56
 • Đít 0: 58 lần về
 • Đít 1: 54 lần về
 • Đít 2: 59 lần về
 • Đít 3: 58 lần về
 • Đít 4: 60 lần về
 • Đít 5: 49 lần về
 • Đít 6: 49 lần về
 • Đít 7: 50 lần về
 • Đít 8: 47 lần về
 • Đít 9: 56 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 ngày gần đây nhất

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
6 lần
6 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
2 lần
1 lần
7 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
7 lần
0 lần
6 lần
4 lần
0 lần
0 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
6 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
1 lần
Tổng44
46
62
55
55
70
58
53
52
45
 • Tổng 0: 44 lần về
 • Tổng 1: 46 lần về
 • Tổng 2: 62 lần về
 • Tổng 3: 55 lần về
 • Tổng 4: 55 lần về
 • Tổng 5: 70 lần về
 • Tổng 6: 58 lần về
 • Tổng 7: 53 lần về
 • Tổng 8: 52 lần về
 • Tổng 9: 45 lần về

Bảng thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc tổng hợp chu kỳ đầu đuôi (đít) của tất cả các cặp loto 2 số theo biên độ ngày người chơi cần khảo sát.

Bảng thống kê đầu đuôi MB cung cấp đến người xem các thông tin sau:

 • Số lần xuất hiện của các số đầu đuôi (từ 0 đến 9) trên bảng kết quả theo ngày
 • Đầu đuôi lô tô nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu đuôi nào câm
 • Thống kê tổng số lần về của các số đầu đuôi trong toàn bộ chu kỳ khảo sát.

Xem thêm 

royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất