Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2019 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2019

193689
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
08988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
71310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
83620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
34641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
68191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
31284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
05356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
61697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
19515
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
23568
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
57187
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
256508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
93843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
62505
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
71393
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
94761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
99357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
85978
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
82782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
40725
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
23881
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
93894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
28797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
360824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
61090
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
58310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
18934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
12050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
31873
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
07188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
25333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
91254
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
17227
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
40911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
91897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
403677
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
11155
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
70084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
63371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
90686
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
19120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
63132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
41784
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
78051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
56043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
79119
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
590522
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
02286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
91458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
21900
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
85267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
81937
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
60091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
30051
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
04752
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
63990
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
22867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
664391
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
87807
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
61188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
44642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
35740
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
82297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
32648
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
58517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
24275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
46181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
82830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
732489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
72672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
98764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
74530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
43073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
95705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28326
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
97616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
94200
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
87024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
60238
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
862880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
32999
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
09702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
37110
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
36128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
81575
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
01783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
09562
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
44868
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
77901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
37892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
70840
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
989379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
65826
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
06000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
31765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
73052
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
53338
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
68490
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
25002
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
52783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
65084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
26502
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
55076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1030559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
83208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
74359
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
05284
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
95735
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
11797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
56266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
14040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
82811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
44946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23310
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
99233
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
1109841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
27459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
97291
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
52236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
48500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
92614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
67166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
86376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
53841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
16768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
04116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
45585
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
1273224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
11333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
37899
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
84308
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
55886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
34298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
16289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
69859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
75717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
31409
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
36744
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
02447
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
1338231
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
67091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
55062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
46181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
75368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
69759
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
63297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
93981
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
82182
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
75348
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
29618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
30476
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1451545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
28929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
75608
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
02867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
38982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
39101
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
29202
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
10584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
81843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
64511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
86358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
46694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
1584265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
65132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
40771
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
57843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
22819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
16509
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
77107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
17474
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
42303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
45930
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
09208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
20806
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
1622086
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
57480
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
26682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
11022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
23736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
02777
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
68355
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
65374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
03797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
83641
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
01682
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
28068
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
1768116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
54486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
96651
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
61619
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
10532
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
74374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
75609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
84598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
86201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
16461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
83022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
1804289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
15297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
41334
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
54399
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
92849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
86598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
07111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
10846
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
65897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
93484
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
26849
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
1971892
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
86105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
39473
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
73588
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
20112
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
29853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
15102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
91082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
80620
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
29598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
19942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
46081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2065208
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
28716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
20824
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
78697
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
43464
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
25132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
17705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
41265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
02376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
23749
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
72751
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
76684
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
2100962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
89968
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
43185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
66103
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
04934
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
69886
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
50545
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
78137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
71778
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
72174
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
15315
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
24148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
2240829
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
34463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
97477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
78819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
31635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
13304
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
12598
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
56093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
03074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
17237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
75178
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
43242
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
2317810
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
63311
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
40005
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
95541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
98583
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
84095
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
79347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92329
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
08753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
89736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
70724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
2469336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
55232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
86472
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
61229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
71563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
82084
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
54161
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
25362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
33024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
65074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
31742
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
75726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
2595565
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
37168
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
25019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
44188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
45433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
53768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
22382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
97301
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
87259
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
88584
Tổng: 2
Đầu: 8
Đuôi: 4
30468
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
15181
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
2662279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
17948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
94499
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
41702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
90064
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
90895
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
97420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
58963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
83657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
63309
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
16031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
05939
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
2758549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
68716
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
63559
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
66029
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
09247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
51776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
65694
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
59662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
98278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
24116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
34257
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
04477
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
2885889
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
61214
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
27974
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
61019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
96458
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
98073
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
59008
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
41362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
59416
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
96139
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
23232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
95201
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
2956579
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
21642
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
00417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
19146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
97734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
79918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
89773
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
37124
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
42342
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
40803
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
31701
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
3010344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
64361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
93006
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
47625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
73622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
51357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
91964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
40698
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
36896
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
18988
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
3177622
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
13748
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
79905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
56690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
70560
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
88962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
94908
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2019

Bộ sốSố lượt về
84
10 lần
97
10 lần
68
9 lần
08
8 lần
74
8 lần
Bộ sốSố lượt về
16
7 lần
24
7 lần
59
7 lần
62
7 lần
82
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2019

  • 13: 0 lần
  • 21: 0 lần
  • 23: 0 lần
  • 69: 0 lần
  • 70: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2019

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 44 lần Đuôi 0: 28 lần Tổng 0: 41 lần
Đầu 1: 33 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 39 lần
Đầu 2: 28 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 26 lần Tổng 3: 27 lần
Đầu 4: 37 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 39 lần
Đầu 5: 27 lần Đuôi 5: 26 lần Tổng 5: 26 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 45 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 35 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 48 lần Đuôi 8: 46 lần Tổng 8: 35 lần
Đầu 9: 39 lần Đuôi 9: 40 lần Tổng 9: 29 lần

Bình luận

royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất