Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2020 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2020

132905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
72130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
04635
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
29166
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
62323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
44435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
86012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
62557
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
03418
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
97059
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
74507
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
273604
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
79434
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
82632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
79222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
61129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
57611
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
45148
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
99600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
32461
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
52117
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
319143
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
63107
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
38823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
08247
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
62500
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
58827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
02836
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
80180
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
49797
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
53818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
29911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
454949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
44410
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
51223
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
36662
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
76278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
77775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
11617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
15580
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
80489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
16921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
95549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
545721
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
97615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
52991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
56872
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
79913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
11070
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
18296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
52085
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
20823
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
96225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
59405
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
614012
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
26275
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
78854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
03336
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
18932
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
25470
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
25375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
01993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
34965
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
44571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
50553
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
714954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
14973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
87368
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
83382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
88039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
73860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
43614
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
13853
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
19665
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
00356
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
09929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
878804
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
22191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
55060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
67241
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
56860
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
83783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
12958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
22022
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
09726
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
46411
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
06320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
991574
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
60347
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
95973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
71770
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
27570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
78091
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
83138
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
88000
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
60541
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
20047
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
92041
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
1026396
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
96045
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
83549
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
32765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
63530
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
77969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
98628
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
81320
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
52248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
37874
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
24835
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
1133658
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
07696
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
29224
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
02419
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
76634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
03116
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
40128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
16129
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
82094
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
56842
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
46551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
1290880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
19747
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
74951
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
35009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
51903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
28890
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
36852
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
51880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
25618
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
44516
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
09945
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
1341244
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
54232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
73118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
12795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
93761
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
20508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
42857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
28463
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
46266
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
88287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
08528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
1432164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
51855
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
18915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
33963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
36374
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
44789
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
59514
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
32489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
77616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
28106
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
45776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
1526710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
47417
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
18901
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
41795
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
75952
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
70102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
57980
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
23030
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
62428
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
76818
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
61681
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
1672782
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
00776
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
28322
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
75146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
94962
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
24511
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
82147
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
89582
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
14408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
41130
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
16363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
1797571
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
99817
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
52267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
76380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
02517
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
60814
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
30548
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
04170
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
99469
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
82093
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
12950
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
1834706
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
06616
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
81489
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
44554
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
38289
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
06586
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
72437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
20290
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
62319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
88630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
27054
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
1970921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
90398
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
85074
Tổng: 1
Đầu: 7
Đuôi: 4
96600
Tổng: 0
Đầu: 0
Đuôi: 0
04630
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
08834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
95501
Tổng: 1
Đầu: 0
Đuôi: 1
54004
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
18225
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
17017
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
20370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
2012850
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
22204
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
85736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
51265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
18969
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
30629
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
30880
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
05042
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
90157
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
92780
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
45188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2138897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
36089
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
55521
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
58738
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
25127
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
51088
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
57454
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
68757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
07043
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
20561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
27693
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2296449
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
37647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
46024
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
27298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
67617
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
20942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
81535
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
87486
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
48879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
61596
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
81613
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
2316875
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
36144
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
36123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
54503
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
98991
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
34062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
09592
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
47441
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
97711
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
06125
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
00843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
80188
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
2491609
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
31578
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
69550
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
81779
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
80610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
57597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
49316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
87082
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
43128
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
52664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
79993
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
2537376
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
54296
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
46625
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
67211
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
46982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
22508
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
67659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
98018
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
32436
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
72036
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
36287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2623146
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
94135
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
90667
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
29154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
01316
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
71154
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
77882
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
17069
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
77946
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
23071
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
80287
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
2726422
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
33555
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
77561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
06561
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
74236
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
38931
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
76496
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
37546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
45538
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
23126
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
85971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
2850940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
45982
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
91159
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
69063
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
09913
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
36351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
91382
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
17448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
96331
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
07707
Tổng: 7
Đầu: 0
Đuôi: 7
10764
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
07690
Tổng: 9
Đầu: 9
Đuôi: 0
2980389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
80805
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
28914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
97298
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
97954
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
66720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
63717
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
78305
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
59323
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
33136
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
83669
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
63111
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
3075712
Tổng: 3
Đầu: 1
Đuôi: 2
42902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
06702
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
59964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
67229
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
45563
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
73783
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
64268
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
57483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
05104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
57905
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
3149715
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
98819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
83834
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
14362
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
56358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
92610
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
42050
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
Thu nhỏ
Phóng to
Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2020

Bộ sốSố lượt về
17
8 lần
54
8 lần
80
8 lần
82
8 lần
11
7 lần
Bộ sốSố lượt về
36
7 lần
89
7 lần
16
6 lần
18
6 lần
23
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2020

  • 33: 0 lần
  • 77: 0 lần
  • 84: 0 lần
  • 99: 0 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2020

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 31 lần Đuôi 0: 42 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 47 lần Đuôi 1: 36 lần Tổng 1: 33 lần
Đầu 2: 37 lần Đuôi 2: 32 lần Tổng 2: 32 lần
Đầu 3: 32 lần Đuôi 3: 30 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 33 lần Đuôi 4: 34 lần Tổng 4: 24 lần
Đầu 5: 32 lần Đuôi 5: 32 lần Tổng 5: 43 lần
Đầu 6: 36 lần Đuôi 6: 35 lần Tổng 6: 24 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 43 lần
Đầu 8: 37 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 27 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 37 lần

Bình luận

royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất