Bảng đặc biệt tuần - Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tuần

Bảng đặc biệt miền Bắc theo tuần từ 01-01-2023 đến 22-09-2023

Cuộn xuống down-arrow
T.2T.3T.4T.5T.6T.7C.N
16705
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
01-01
49265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
02-01
25649
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
03-01
75757
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
04-01
76191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
05-01
45370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
06-01
39597
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
07-01
20040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
08-01
78014
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
09-01
81191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
10-01
04942
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
11-01
18452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
12-01
60762
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
13-01
62940
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
14-01
44221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
15-01
48260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
16-01
53363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
17-01
45282
Tổng: 0
Đầu: 8
Đuôi: 2
CC
18-01
62857
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
19-01
91869
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
20-01
-
21-01
-
22-01
-
23-01
-
24-01
52371
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
25-01
34164
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
26-01
72859
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
27-01
87219
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
28-01
76479
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
29-01
16179
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
30-01
30061
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
31-01
34838
Tổng: 1
Đầu: 3
Đuôi: 8
LC
01-02
60755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
02-02
52766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
03-02
64948
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
04-02
06194
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
05-02
35492
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
06-02
18198
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
07-02
88864
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
08-02
29337
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
09-02
85120
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
10-02
98713
Tổng: 4
Đầu: 1
Đuôi: 3
LL
11-02
09841
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
12-02
41916
Tổng: 7
Đầu: 1
Đuôi: 6
LC
13-02
56141
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
14-02
18158
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
15-02
65243
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
16-02
18435
Tổng: 8
Đầu: 3
Đuôi: 5
LL
17-02
44971
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
18-02
37264
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
19-02
32775
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
20-02
90781
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
21-02
31357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
22-02
01964
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
23-02
16979
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
24-02
30415
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
25-02
67360
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
26-02
93758
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
27-02
55827
Tổng: 9
Đầu: 2
Đuôi: 7
CL
28-02
76102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
01-03
47577
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
02-03
37856
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
03-03
06743
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
04-03
58118
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
05-03
39919
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
06-03
75877
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
07-03
73787
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
08-03
68205
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
09-03
24420
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
10-03
47076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
11-03
56695
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-03
17375
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
13-03
67879
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
14-03
67724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
15-03
89581
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
16-03
59389
Tổng: 7
Đầu: 8
Đuôi: 9
CL
17-03
57570
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
18-03
86903
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
19-03
24192
Tổng: 1
Đầu: 9
Đuôi: 2
LC
20-03
81664
Tổng: 0
Đầu: 6
Đuôi: 4
CC
21-03
08798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
22-03
45483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
23-03
48657
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
24-03
32273
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
25-03
57765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
26-03
83230
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
27-03
66228
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
28-03
86367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-03
11504
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
30-03
59381
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
31-03
70344
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
01-04
01844
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
02-04
52333
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
03-04
75345
Tổng: 9
Đầu: 4
Đuôi: 5
CL
04-04
96226
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
05-04
89911
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
06-04
49736
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
07-04
29815
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
08-04
10026
Tổng: 8
Đầu: 2
Đuôi: 6
CC
09-04
06363
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
10-04
16039
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
11-04
37195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
12-04
44265
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
13-04
57534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
14-04
27414
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
15-04
41248
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
16-04
65576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
17-04
71661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
18-04
46285
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
19-04
24623
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
20-04
47914
Tổng: 5
Đầu: 1
Đuôi: 4
LC
21-04
64652
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
22-04
71679
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
23-04
42105
Tổng: 5
Đầu: 0
Đuôi: 5
CL
24-04
85483
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
25-04
89675
Tổng: 2
Đầu: 7
Đuôi: 5
LL
26-04
80755
Tổng: 0
Đầu: 5
Đuôi: 5
LL
27-04
13196
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
28-04
54639
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
29-04
90819
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
30-04
61820
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
01-05
00865
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
02-05
85576
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
03-05
81918
Tổng: 9
Đầu: 1
Đuôi: 8
LC
04-05
82647
Tổng: 1
Đầu: 4
Đuôi: 7
CL
05-05
02904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
06-05
88060
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
07-05
44481
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
08-05
58546
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
09-05
97996
Tổng: 5
Đầu: 9
Đuôi: 6
LC
10-05
63134
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
11-05
84102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
12-05
19949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
13-05
67753
Tổng: 8
Đầu: 5
Đuôi: 3
LL
14-05
90956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
15-05
19031
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
16-05
67949
Tổng: 3
Đầu: 4
Đuôi: 9
CL
17-05
22632
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
18-05
22317
Tổng: 8
Đầu: 1
Đuôi: 7
LL
19-05
70452
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
20-05
45297
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
21-05
32754
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
22-05
95972
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
23-05
19966
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
24-05
20319
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
25-05
36191
Tổng: 0
Đầu: 9
Đuôi: 1
LL
26-05
96237
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
27-05
79459
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
28-05
85867
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
29-05
20765
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
30-05
88961
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
31-05
95921
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
01-06
71963
Tổng: 9
Đầu: 6
Đuôi: 3
CL
02-06
00370
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
03-06
04408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
04-06
00081
Tổng: 9
Đầu: 8
Đuôi: 1
CL
05-06
83079
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
06-06
40357
Tổng: 2
Đầu: 5
Đuôi: 7
LL
07-06
13437
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
08-06
84288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
09-06
01936
Tổng: 9
Đầu: 3
Đuôi: 6
LC
10-06
46260
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
11-06
55442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
12-06
88661
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
13-06
57854
Tổng: 9
Đầu: 5
Đuôi: 4
LC
14-06
46904
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
15-06
76830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
16-06
96361
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
17-06
94351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
18-06
59915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
19-06
51232
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
20-06
58534
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
21-06
84267
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
22-06
83660
Tổng: 6
Đầu: 6
Đuôi: 0
CC
23-06
09870
Tổng: 7
Đầu: 7
Đuôi: 0
LC
24-06
63634
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
25-06
03493
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
26-06
49195
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
27-06
97495
Tổng: 4
Đầu: 9
Đuôi: 5
LL
28-06
06920
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
29-06
69851
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
30-06
90746
Tổng: 0
Đầu: 4
Đuôi: 6
CC
01-07
57123
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
02-07
96894
Tổng: 3
Đầu: 9
Đuôi: 4
LC
03-07
06883
Tổng: 1
Đầu: 8
Đuôi: 3
CL
04-07
29397
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
05-07
44798
Tổng: 7
Đầu: 9
Đuôi: 8
LC
06-07
93076
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
07-07
98215
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
08-07
05408
Tổng: 8
Đầu: 0
Đuôi: 8
CC
09-07
58222
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
10-07
45631
Tổng: 4
Đầu: 3
Đuôi: 1
LL
11-07
67115
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
12-07
26902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
13-07
78668
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
14-07
08897
Tổng: 6
Đầu: 9
Đuôi: 7
LL
15-07
51351
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
16-07
22406
Tổng: 6
Đầu: 0
Đuôi: 6
CC
17-07
20080
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
18-07
15339
Tổng: 2
Đầu: 3
Đuôi: 9
LL
19-07
58286
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
20-07
35944
Tổng: 8
Đầu: 4
Đuôi: 4
CC
21-07
27433
Tổng: 6
Đầu: 3
Đuôi: 3
LL
22-07
58062
Tổng: 8
Đầu: 6
Đuôi: 2
CC
23-07
62442
Tổng: 6
Đầu: 4
Đuôi: 2
CC
24-07
75659
Tổng: 4
Đầu: 5
Đuôi: 9
LL
25-07
87929
Tổng: 1
Đầu: 2
Đuôi: 9
CL
26-07
21171
Tổng: 8
Đầu: 7
Đuôi: 1
LL
27-07
40915
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
28-07
69358
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
29-07
55741
Tổng: 5
Đầu: 4
Đuôi: 1
CL
30-07
72615
Tổng: 6
Đầu: 1
Đuôi: 5
LL
31-07
04430
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
01-08
88137
Tổng: 0
Đầu: 3
Đuôi: 7
LL
02-08
80288
Tổng: 6
Đầu: 8
Đuôi: 8
CC
03-08
56177
Tổng: 4
Đầu: 7
Đuôi: 7
LL
04-08
45710
Tổng: 1
Đầu: 1
Đuôi: 0
LC
05-08
74923
Tổng: 5
Đầu: 2
Đuôi: 3
CL
06-08
08672
Tổng: 9
Đầu: 7
Đuôi: 2
LC
07-08
80766
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
08-08
59261
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
09-08
25102
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
10-08
90299
Tổng: 8
Đầu: 9
Đuôi: 9
LL
11-08
06848
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
12-08
84528
Tổng: 0
Đầu: 2
Đuôi: 8
CC
13-08
16893
Tổng: 2
Đầu: 9
Đuôi: 3
LL
14-08
41861
Tổng: 7
Đầu: 6
Đuôi: 1
CL
15-08
82019
Tổng: 0
Đầu: 1
Đuôi: 9
LL
16-08
79186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
17-08
47887
Tổng: 5
Đầu: 8
Đuôi: 7
CL
18-08
41830
Tổng: 3
Đầu: 3
Đuôi: 0
LC
19-08
92009
Tổng: 9
Đầu: 0
Đuôi: 9
CL
20-08
27221
Tổng: 3
Đầu: 2
Đuôi: 1
CL
21-08
60279
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
22-08
63734
Tổng: 7
Đầu: 3
Đuôi: 4
LC
23-08
57973
Tổng: 0
Đầu: 7
Đuôi: 3
LL
24-08
82843
Tổng: 7
Đầu: 4
Đuôi: 3
CL
25-08
94958
Tổng: 3
Đầu: 5
Đuôi: 8
LC
26-08
18448
Tổng: 2
Đầu: 4
Đuôi: 8
CC
27-08
83185
Tổng: 3
Đầu: 8
Đuôi: 5
CL
28-08
49278
Tổng: 5
Đầu: 7
Đuôi: 8
LC
29-08
76551
Tổng: 6
Đầu: 5
Đuôi: 1
LL
30-08
73040
Tổng: 4
Đầu: 4
Đuôi: 0
CC
31-08
61379
Tổng: 6
Đầu: 7
Đuôi: 9
LL
01-09
06380
Tổng: 8
Đầu: 8
Đuôi: 0
CC
02-09
31186
Tổng: 4
Đầu: 8
Đuôi: 6
CC
03-09
08811
Tổng: 2
Đầu: 1
Đuôi: 1
LL
04-09
06367
Tổng: 3
Đầu: 6
Đuôi: 7
CL
05-09
15269
Tổng: 5
Đầu: 6
Đuôi: 9
CL
06-09
49956
Tổng: 1
Đầu: 5
Đuôi: 6
LC
07-09
13676
Tổng: 3
Đầu: 7
Đuôi: 6
LC
08-09
35252
Tổng: 7
Đầu: 5
Đuôi: 2
LC
09-09
35902
Tổng: 2
Đầu: 0
Đuôi: 2
CC
10-09
63768
Tổng: 4
Đầu: 6
Đuôi: 8
CC
11-09
73132
Tổng: 5
Đầu: 3
Đuôi: 2
LC
12-09
56650
Tổng: 5
Đầu: 5
Đuôi: 0
LC
13-09
59722
Tổng: 4
Đầu: 2
Đuôi: 2
CC
14-09
13720
Tổng: 2
Đầu: 2
Đuôi: 0
CC
15-09
11724
Tổng: 6
Đầu: 2
Đuôi: 4
CC
16-09
22365
Tổng: 1
Đầu: 6
Đuôi: 5
CL
17-09
43104
Tổng: 4
Đầu: 0
Đuôi: 4
CC
18-09
50925
Tổng: 7
Đầu: 2
Đuôi: 5
CL
19-09
40303
Tổng: 3
Đầu: 0
Đuôi: 3
CL
20-09
52566
Tổng: 2
Đầu: 6
Đuôi: 6
CC
21-09
-
22-09
Ngày Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất từ 01-01-2023 đến 22-09-2023

Bộ sốSố lượt về
79
8 lần
15
7 lần
61
7 lần
65
6 lần
02
5 lần
Bộ sốSố lượt về
19
5 lần
20
5 lần
34
5 lần
57
5 lần
60
5 lần

Thống kê 2 số cuối GDB về ít nhất từ 01-01-2023 đến 22-09-2023

  • 00: 0 lần
  • 01: 0 lần
  • 07: 0 lần
  • 12: 0 lần
  • 74: 0 lần
  • 84: 0 lần
  • 90: 0 lần

Thống kê đầu đuôi, tổng GDB từ 01-01-2023 đến 22-09-2023

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 18 lần Đuôi 0: 25 lần Tổng 0: 26 lần
Đầu 1: 23 lần Đuôi 1: 32 lần Tổng 1: 18 lần
Đầu 2: 22 lần Đuôi 2: 24 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 27 lần Đuôi 3: 22 lần Tổng 3: 29 lần
Đầu 4: 26 lần Đuôi 4: 26 lần Tổng 4: 27 lần
Đầu 5: 29 lần Đuôi 5: 30 lần Tổng 5: 23 lần
Đầu 6: 40 lần Đuôi 6: 25 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 31 lần Đuôi 7: 25 lần Tổng 7: 29 lần
Đầu 8: 21 lần Đuôi 8: 23 lần Tổng 8: 18 lần
Đầu 9: 23 lần Đuôi 9: 28 lần Tổng 9: 19 lần

Bình luận

Thống kê giải đặc biệt theo tuần còn được gọi là thống kê đề theo tuần tổng hợp thông tin về các giải đặc biệt đã về trong 15 tuần gần nhất. Nhìn vào bảng thống kê, người chơi có thể thấy ngay các giải đặc biệt các tuần, sắp xếp từ thứ 2 đến chủ nhật. Thông tin bao gồm: Thứ, ngày tháng mở thưởng, dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, trong đó hai số hàng chục và hàng đơn vị được làm nổi bật để người chơi tiện theo dõi. 

Khi theo dõi bảng đặc biệt tuần, người xem nắm ngay được thống kê GĐB trong tuần này, tuần trước và các tuần trước nữa.

  • Hàng ngang của bảng thống kê giải đặc biệt XSTD theo thứ tự các thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7, chủ nhật
  • Cột dọc thống kê giải đặc biệt miền Bắc riêng theo thứ. Bạn có thể xem riêng thống kê miền Bắc từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, đến CN trong về trong 15 lần gần nhất.
  •  Bên dưới của mỗi kết quả đều có hiển thị ngày mở thưởng chi tiết.
royfreywestern sensibLethought haraLdseneiendom karmoydykkerkLubb pauLrobertdeconinck marinkorade buyitordie freshstartfuturity thechangebase meditipmedikaL ypchua deLetethebanjax inmogmpremium zenrivergroephaarLem ryuta-terajima veLveteenprints pkszn masrcafe itervitis vortiko grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất